Plán obhajob bude v aktualitách na serveru Control

Pokyny pro zpracování diplomové práce | Pokyny u konkurence

Odklad odevzdání bakalářské/diplomové práce
Termín odevzdání pro práce zadávané v letním semestru uvedený v zadání vychází z harmonogramu školního roku.

Pokud neobhajujete v semestru, kdy byla závěrečná práce zadána, můžete požádat o odklad odevzdání až do konce zkouškového období tohoto semestru (stejně je nutno to odevzdat den předem, na studijní v pátek se musí ráno).
Pokud nestíháte 9.6.2022, lze požádat o odklad na 18.8.2022.
Oboje je čtvrtek.
Pro žádost použijte formulář "Žádost o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce" ze stránky Formuláře ČVUT. Předává se paní Sedlecké, dveře 321 (pokud nepotřebujete s vedoucím mluvit, tak vše k podpisu nechávejte u sekretářky; paní Ing. Roušarová žádost také nechá podepsat, ale pak je jí třeba vyzvednout a předat paní Sedlecké k vyřízení).
Nutno požádat několik dní před řádným datem odevzdání!
Zadaná práce musí být dokončena v semestru, kdy byla zadána, není možné ani pokračování ze zimního semestru do letního, jako u ostatních předmětů. Předměty bakalářská a diplomová práce (stejně jako většina ostatních) mohou být zapsány pouze 2x za studium, i když student nepřevezme zadání (či dokonce nebylo ani vytvořeno v KOSu).

   

Škola je ze zákona povinna zveřejňovat diplomové práce ve svém informačním systému.

Postup odevzdávání bude následující:
 • Student práci v potřebném předstihu převede do pdf a vloží ji do KOSu (pokud je práce správně zadána, měli byste již cca čtrnáct dní po převzetí zadání v menu KOSu -asi někde napravo v ostatní- mít možnost vložit pdf závěrečné práce - pokud ne, informujte mne, chyba se musí najít včas). Nezapomeňte zadat klíčová slova a abstrakt a obojí i anglicky.
 • musíte přesvědčit vedoucího diplomové práce, aby v KOSu na podobném místě potvrdil, že práce je přípustná k odevzdání (je zde volba akceptovat nebo schválit),
 • svázanou diplomovou práci odevzdáte dvojmo u paní Sedlecké ((Dostanete nějaké potvrzení, nebo jí zavolám. V případě nepřítomnosti paní Sedlecké zkuste paní ing. Roušarovou (dveře 415).)), nebo je možné práci odevzdat například u mne.
 • zápočet pak zapisuji já. Termín je daný jednak harmonogramem školního roku, jednak následujícími požadavky vysokoškolského zákona:
  • práce v pdf musí být minimálně 10 dní před datem obhajoby v pdf verzi (a schválená vedoucím) v KOSu a schvílená vedoucím, stejně jako svázaná (vytištěná) verze práce
  • teoreticky je možné opravit detaily (např. překlepy ve jménu, věcné chyby) a svázanou práci vyměnit nejpozději sedm dní před obhajobou (v KOSu ji musím vyměnit já nebo někdo, kdo dělal někdy zapisovatele SZZ). Je nutno předem zjistit, zda to bude možné i ve vašem případě.
  • posudky vedoucího a oponenta by měly být k dispozici sedm dní před obhajobou
  • kritický je posudek oponenta, protože může obsahovat otázky/připomínky, na které se musí student připravit (včetně dodatku k ppt prezentaci závěrečné práce)
 • poslední možný den odevzdání budu i dopoledne, jinak jsem zpravidla odpoledne. Pokud práci odevzdáte sekretářce a nejsem právě ve škole, můžete ji požádat, aby mně to vyřídila. Zápočty pak udělím večer (požadavek osobní přítomnosti u zápočtu je splněn přinesením práce, požadavek že student má udělení zápočtu podepsat zde nahrazuje podpis prohlášení přímo v práci - je tedy nejlépe podepisovat při odevzdání). (V posledním možném týdnu může zápočet za bakalářku/diplomku zapsati doktorka Šárka Němcová, pokud jipřemluvíte, dopoledne bývá ve své kanceláři, B1-21, nebo v domečku).
 • Zápočet ze závěrečné práce je třeba získat před přihlášením ke státnicím na studijním a to samotné musí být nejpozději deset dní před termínem obhajoby. To je specifická záležitost ČVUT (z diplomky je zápočet) a dále to posouvá termín odevzdání, technicky zpravidla na 11 dní před státnicemi, pokud datum padne na víkend, tak ještě na dříve).
 • v důsledku nahrání práce do KOSu a schválení vedoucím se vygeneruje v KOSu pověření pro recenzenta. Ten má posudek v pdf vložit rovněž do KOSu, stejně jako vedoucí BP/DP. Mají to stihnout nejpozději sedm dní před obhajobami (je to opravdu málo času).
 • recenzent může v posudku výslovně uvést otázky k obhajobě. Student má povinnost se s posudkem před obhajobou seznámit, odpovědět na připomínky recenzenta (např. "ano, plně souhlasím s názorem recenzenta"), v případě otázek k obhajobě se očekává připravená odpověď, například další stránka (snímek, "slide") v prezentaci.
 • pokud recenzent není z ČVUT, tak by měl e-mailem získat jednorázový přístup do KOSu. V tomto případě se s ním raději ještě zkontaktujte; posudek musí být doručen v originále, ručně podepsaný (zakládáme jej do spisu a zde elektronický podpis s omezenou životností nestačí).
 • v KOSu si můžete vložené posudky přečíst.
 • po získání všech známek z zápočtů je třeba se na studijním přihlásit na "termín" SZZ, čímž se rozumí ústav obhajoby a období. Na skutečný termín (tedy ke konkrétní komisi) studenty přihlašuji já.
 • přihlásit se ke státní závěrečné zkoušce a/nebo obhajobě BP/DP je třeba na studijním v termínech podle harmonogramu školního roku (bývá to nejpozději týden před týdnem, ve kterém probíhají obhajoby), u TZSI je třeba uvést, že budete obhajovat na U12110. Musím zdůraznit, že podle zákona musíte být v seznamu studentů konajících obhajobu práce také deset dní před termínem, což ústav zveřejní na svých webových stránkách.


Kromě výše uvedeného musí diplomová práce stále obsahovat celý text diplomové práce znovu elektronicky - nejlépe pdf, ale přípustné jsou i formáty .doc, .docx, .odt, .htm, .html apod., nejlépe na přiloženém CD (alternativně SD karta či USB flash disk). Přikládání dat na CD vypadá anachronicky, ale je splněním požadavku, že data ukládaná do KOSu jsou současně archivována i na ústavech. CD je stále nejlevnější řešení, jak to provést. CD lze vypálit v učebně 308.
Pokud se v rámci práce pracuje s dokumentací, měla by nějakým způsobem být také přiložena (pokud je výkres kreslen ručně, tak asi po částech vyfotit či naskenovat). Pokud se pracuje s fotografiemi, měly by být také na CD.
U dat zde mohou být náhradní (generovaná) data, pokud data samotná nejsou součástí práce, a podléhají například utajení.
V KOSu přílohy být zřejmě nemusí (není to výslovná povinnost).
Pokud je součástí práce napsání programu/vytvoření aplikace, musí být na přiloženém CD i tento program/aplikace, a to včetně zdrojových kódů. Pokud používáte nějaké své programy a nechcete je zveřejnit, odkažte na ně jako na autocitaci; nebudou se pak ale považovat za část obhajované práce (je-li program či aplikace jedinou součástí práce, pak je samozřejmě důsledkem neobhájení práce).
Archivované práce (ve svázané formě) jsou umístěny (10 let) v knihovně příslušného ústavu FS, kde jsou k dispozici k nahlédnutí; mimo fakultu originály prací nepůjčujeme. ČVUT práce (posledních několik let) zveřejňuje (dle požadavků zákona) na adrese dspace.cvut.cz . Zde si můžete prohlédnout nějakou obhájenou diplomku.

Návrh definitivního zadání

Návrh definitivního zadání sepisuje vedoucí po dohodě s diplomantem přímo do KOSu. Také mi může vedoucí práce zaslat titul práce česky a anglicky, bodově zadání (zde jsou body, které se musí splnit) v jazyce práce a základní literatura, ze které se má vyjít (student si musí najít další). Při vyplnění v KOSu se student k tématu přihlásí, vedoucí přihlášení schválí a já na základě toho zkusím vygenerovat zadání. Při zaslání mailem využiji možnosti zadat práci z moci úřední (dle zákona na to má škola právo) a sestavím přímo oficiální zadání práce.

Obsah diplomové práce
 • U úpravy desek možná poradí tam, kde si necháte práci svázat. Zkuste dodržet nový grafický manuál. Písmo Technika je k dispozici po přihlášení na Inforek (odkaz na stránce grafického manuálu dole).
 • Hned první vložená stránka má být titulní strana (vzor zde), kam bych doplnil název práce. Místo "závěrečná" má být "bakalářská" nebo "magisterská". Obsahuje i logo ČVUT (RGB: 0-153-255, tj. #0099FF, ale může být černé).
 • Součástí svázané diplomové práce je zadání - dostanete jedno, v druhém výtisku tedy musí být jeho kopie.
 • Zadání se vkládá i do pdf souboru - nejlépe oskenovat, ale postačí i fotografie. Zadání by mělo jít stáhnout z KOSu.
 • Jako další stránka musí být prohlášení (text prohlášení), bez něho bude diplomová práce vrácena studentovi k přepracování.
 • Poděkování není potřeba, snad jedině své partnerce/rodině. Hlavně: Neděkovat člověku, který pak bude psát oponentní posudek!
 • na začátku práce má být také stránka s abstraktem (starší termín "anotace") a klíčovými slovy, a hned totéž anglicky. Jsou to stejné údaje, jaké se dávají do KOSu spolu s prací. Kontroluje se také při odevzdání.
 • Pak teprve následují obvyklé součásti diplomky (obsah, úvod, teoretická část, praktická část, závěr či shrnutí, seznam literatury, přílohy (výpis programu, převzatá literatura, návod k použití, výkresová a foto-dokumentace a podobně) ). Požádejte vedoucího diplomové práce o zapůjčení nějaké starší diplomky, popřípadě si k nahlédnutí nějakou zkuste přijít prohlédnout.
 • Souslednost kapitol je zpravidla následující:
  • obsah
  • přehled použitých značek, resp. zkratek (povinné!)
  • úvod - zde se píše, co bylo cílem práce apod.
  • teoretická část (zpravidla/minimálně 10 stránek, dříve bývaly převzaté a upravené z předmětu Projekt). Zde bývá časté i volné převzetí částí textů z použité literatury, ale musí být řádně označeno odkazem na literaturu; doslovné citace v uvozovkách do 10% práce. Práce by vždy měla vycházet z více zdrojů.
  • praktická část - musí se poznat, co je ještě teoretický rozbor, a co již vlastní práce diplomanta.
  • závěr - zdůrazněte vlastní přínos a možnosti praktického využití.
  • seznam použité literatury. Pro citování se držte zvyklostí FS ČVUT (viz skripta), ze známých formátů je nejblíže IEEE. V kulatých závorkách se číslují výhradně rovnice! (Místo čísel mohou být v hranatých závorkách iniciály autorů nabo zkratkové označení díla). U on-line zdrojů (to jsou ty, co nemají ISBN, ISSN ani DOI) uvádějte datum citace.
  • přílohy - například dokumentace k použitým zařízením; pokud vznikla okopírováním manuálů, může být na CD jen jejich seznam. Mezi přílohami může být i návod k danému zařízení, návrh zadání pro novou úlohu a podobně.
 • Obrázky, rovnice a tabulky prosím číslujte. Doporučujeme zahrnout číslo kapitoly první úrovně.
 • Kdyby se počítal rozsah práce, pak by se jednalo o počet normostran od úvodu po závěr, tj. počet znaků včetně mezer dělený tuším číslem 1800. Byla na to nějaká norma (viz Wikipedia). Obrázky (vlastoručně vytvořené, nikoli převzaté) se počítají "přiměřeně".

Práce se odevzdává ve dvou výtiscích a takto musí ležet na našem ústavu 10 dní před obhajobou (požadavek zákona o VŠ) a následně bude k dispozici u obhajoby. Po obhajobě se výtisk s originálem zadání archivuje na ústavu a kopii dostane vedoucí práce. Pokud ji nepotřebuje, může ji vrátit studentovi.

U diplomových prací si můžete nechat udělat kopii pro sebe, u té pak samozřejmě není třeba dodržet nový grafický manuál.

Ukázka šablony pro Latex

Šablona v .zip.

Zbývá zdůraznit, že zejména není předepsáno řádkování, velikost písma, způsob zalomení stránky a podobně. Pokud použijete tuto šablonu, dodržíte pravidla, která navrhl jeden z vašich spolužáků.

Odložení obhajoby

U bakalářského studia lze obhájit práci a prodloužit o celý rok ( = SZZ z předmětů se skládají na konci studia, ale bakalářskou práci lze obhájit kdykoli dříve). Pak lze snáze nastoupit do magisterského studia, bez problémů se zdravotní pojišťovnou apod., než po obhajobě v lednu (únoru).

Pokud budete prodlužovat o rok, nově platí, že musíte zapsat 20 kreditů z každého semestru z povinných a povinně volitelných předmětů (dříve stačily volitelné). Pokud vám nezbývá dostatek předmětů na druhé zapsání, můžete požádat proděkana o výjimku a zapsat si předmět navazujícího studia (max. 2 za semestr?). Tento předmět se ale zapíše do individuálního studijního plánu a je nutné jej dokončit (splnit na první zapsání). Pokud to například na zimní semestr nestačí na 20 kreditů, měli byste si zapsat jiné bakalářské předměty (jiného oboru). Asi je nejlépe požádat proděkana o schválení individuálního studijního plánu.

K obhajobě je pak možné se přihlásit po dokončení všech předmětů, zapsaných v individuálním studijním plánu (to znamená, že schválené je třeba dokončit, včetně případných magisterských a předmětů jiných oborů).

Protože student si může zapsat libovolný předmět z jiného studijního programu a je mu počítán jako volitelný, můžete si zapsat i další předměty ze specializace, kterou se chystáte studovat. Ty dokončit není nutné. Je tedy na zvážení, zapsání kterých si nechat oficiálně schválit proděkanem (některé jsou lehčí než jiné). V prvních dvou týdnech magisterského studia pak je třeba požádat proděkana o uznání všech předmětů získaných před zahájením studia (jednorázově za všechny semestry).

Pokud odkládáte i obhajobu práce, lze vedoucího ústavu požádat o povolení prodloužení termínu. Pokud neobhajujete, lze práci odevzdat i začátkem září (od roku 2019 odklad odevzdání práce povoluje vedoucí ústavu, u následného ISP je třeba žádat o schválení proděkana, snad stačí prostřednictvím studijní referentky). Odevzdanou práci je nutno obhájit do 18 měsíců od odevzdání (požadavek vysokoškolského zákona), raději neodkládat o více než rok.

Sepsal: Vladimír Hlaváč