Původní prohlášení vycházelo z autorského zákona, který nedává u školního díla škole přímo právo práci zveřejnit nebo dále využít, ale dává škole právo domoci se (případně u soudu) podepsání smlouvy, kterou autor převede práva publikovat či jinak využít práci na školu. Tento zajímavý konstrukt, kdy autor je povinnen podepsat smlouvu, již není třeba, protože vysokoškolský zákon přímo ukládá závěrečné práce celé zveřejňovat, dokonce on-line (nezveřejněné práce nelze obhajovat. V případě nutnosti práci utajit, například práci uvádějící utajované skutečnosti, stačí, aby děkan fakulty nebo rektor požádal ministerstvo školství, to najmenuje komisi, které práci detailně prostuduje a zpravidla vydá dobrozdání, že práci lze bez porušení zákona zveřejnit, případně které pasáže je nutné před zveřejněním práce "začernit".). Problém je, že zjednodušené prohlášení nemám zatím schválené.

Prohlášení sestavené právníky vycházející z autorského zákona:

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně s tím, že její výsledky mohou být dále použity podle uvážení vedoucího diplomové práce jako jejího spoluautora. Souhlasím také s případnou publikací výsledků diplomové práce nebo její podstatné části, pokud budu uveden jako její spoluautor.

Dne......

Podpis ...

Dostatečný rozsah - ?

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně s využitím zdrojů, které jsou všechny v práci uvedeny.

Dne......

Podpis ...

Rozsah podle Latex šablony původem z FEL:

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně s použitím literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.

Datum: ...................................     Podpis ........................................

Uveďte raději správný tvar, než "vypracoval(a)".